Filtres electrònics analògics i digitals

Objectius

En aquesta assignatura l'estudiant aprendrà des dels conceptes de filtrat de senyal fins a la seva implementació analògica i digital. Per a aquests efectes el temari està ordenat de manera gradual, començant per una introducció teòrica als senyals i sistemes, analògics i discrets i les eines d'anàlisi necessàries pel disseny de filtres i es segueix explicant els diferents tipus de filtres analògics i la seva síntesi, en components passius i actius. A continuació es passa al domini digital i s'explica com dissenyar e implementar estructures de filtres i quines eines informàtiques podem utilitzar per recolzar-nos en aquest disseny.


Objectius d'aprenentatge