Habilitats directives

Sistema de qualificació

S'avaluarà:

Els treballs presentats sobre casos o article: Nota mitjana de tots els treballs presentats

El treball en grup: s'avaluarà tant el document lliurat com l'exposició. Els membres dels grup tindran la mateixa nota

El coneixement dels conceptes: una prova escrita individual

La participació: s'avaluarà l'assistència i les aportacions tant a classe com als debats al campus digital.

La nota final serà el resultat de la següent suma:

0,3 Nota de casos + 0,3 Nota prova escrita + 0,3 Nota treball en equip + 0,1 Nota participació


Normes d'avaluació