Àlgebra lineal

Sistema de qualificació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà mitjançant l'avaluació continuada i un examen final. La nota d'avaluació continuada s'obtindrà d'un examen parcial no eliminatori de matèria (examen de les mateixes característiques que l'examen final), i de la valoració d'altres activitats realitzades durant el curs.La nota de l'assignatura s'obté segons la fórmula:Nota = max{nota examen final; 70% nota examen final + 25% nota examen parcial + 5% valoració d'altres activitats}.


Normes d'avaluació