Càlcul integral

Sistema de qualificació

Hi haurà problemes que s'hauran d'entregar al llarg del curs (C), un examen parcial (P) i un examen final (F). El calendari i les condicions de realització s'especificaran amb prou antelació.La qualificació final s'obtindrà amb la fórmula:Màx {0'1 * C + 0'25 * P + 0'65 * F; F}


Normes d'avaluació