Càlcul integral

Objectius

- Saber decidir sobre el caràcter de les integrals impròpies d'una variable i calcular-les. - Saber decidir sobre el caràcter de les sèries numèriques i sumar-ne algunes d'elles. - Conèixer la construcció de la integral de Riemann per a funcions de diverses variables i saber-les calcular. - Conèixer, comprendre i saber aplicar el teorema del Canvi de variables. - Saber parametritzar corbes i superfícies. - Saber calcular integrals de línia i de superfície. - Conèixer, entendre i saber aplicar els teoremes integrals clàssics: Green, Stokes i Gauss - Conèixer aplicacions geomètriques de les integrals. - Entendre i saber operar amb formes diferencials. - Conèixer i comprendre la versió amb formes diferencials del teorema de Stokes.


Objectius d'aprenentatge

CE-2. Resoldre problemes de Matemàtiques, mitjançant habilitats de càlcul bàsic i d'altres, tot planificant-ne la resolució en funció de les eines de què es disposi i de les restriccions de temps i recursos.CE-3. Utilitzar aplicacions informàtiques d'anàlisi estadístic, càlcul numèric i simbòlic, visualització gràfica, optimització o d'altres, per a experimentar en Matemàtiques i resoldre problemes.CE-4. Desenvolupar programes informàtics que resolguin problemes matemàtics, tot fent servir per a cada cas l'entorn computacional escaient.CB-1. Demostrar posseir i comprendre coneixements de l'√†rea de les Matem√†tiques, constru√Įts a partir de la base de l'educaci√≥ secund√†ria general i a un nivell que, tot recolzant-se en llibres de text avan√ßats, inclogui tamb√© alguns aspectes que impliquin coneixements provinents de l'avantguarda de l'estudi de les Matem√†tiques i de les seves aplicacions a la ci√®ncia i a la tecnologia.CB-2. Saber aplicar d'una forma professional els coneixements matemàtics al seu treball i posseir les capacitats que, a l'àrea de les Matemàtiques i en les seves aplicacions a la ciència i a la tecnologia, s'acostumen a demostrar mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes.CB-3. Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants, a l'àrea de les Matemàtiques i en les seves aplicacions, per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.CG-1. Comprendre i emprar el llenguatge matemàtic. Adquirir la capacitat d'enunciar propietats en diversos camps de la Matemàtica, de construir argumentacions, d'elaborar càlculs i de transmetre els coneixements matemàtics adquirits.CG-2. Conèixer demostracions rigoroses d'alguns teoremes clàssics en diferents àrees de la Matemàtica.CG-3. Assimilar la definició d'un nou objecte matemàtic en termes d'altres ja coneguts i ser capaç de fer servir aquest objecte en contextos diferents.CG-4. Saber abstreure les propietats estructurals (dels objectes matemàtics, de la realitat

observada i d'altres àmbits), distingint-les de les que només són ocasionals. Poder comprovar-les amb demostracions o refutar-les mitjançant contraexemples, així com identificar errors en els raonaments incorrectes.APRENENTATGE AUTÒNOM: Detectar mancances en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.CG-6. Detectar deficiències en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió

crítica i l'elecció de la millor actuació per a ampliar aquest coneixement.