Geometria diferencial

Sistema de qualificació

La qualificació de l'assignatura s'obtindrà a partir de:EP : Examen Parcial

PL : Pràctiques de laboratori

EF : Examen Finalsegons la ponderació següent:Nota Final = màx( EF, 0.3 EP + 0.1 PL + 0.6 EF).


Normes d'avaluació

Els examens (EF i EP) contindran preguntes teòriques i pràctiques.Només es permetrà portar un formulari.