Geometria diferencial

Metodologia docent

Les classes es distribuiran en sessions de teoria, sessions de problemes i sessions de pràctiques amb ordinador. A les classes de teoria s'exposaran els conceptes i resultats fonamentals de la matèria. Les sessions de problemes estaran destinades al coneixement de diversos exemples i aplicacions dels resultats fonamentals, així com a desenvolupar els hàbits de càlcul associats. A més, està previst realitzar quatre sessions de laboratori en les quals es representaran diverses corbes i superfícies, i s'implementaran els càlculs dels invariants corresponents.