Àlgebra lineal numèrica

Sistema de qualificació

L'assignatura s'avalua mitjançant proves individuals (PI) i proves en grup (PG).PROVES INDIVIDUALS

- Examen parcial (EP)

- Prova pràctica de programació (PPP)

- Examen final (EF)

La nota PI és una mitjana aritmètica ponderada de les proves individuals:

PI = max(0.15 EP + 0.15 PPP + 0.7 EF , 0.85 EF + 0.15 PPP)PROVES EN GRUPEs realitzaran en equips de tres persones.- Problemes (Prob). Durant el curs es proposaran llistes de problemes relatius a cada tema. Cada equip presentarà, com a mínim un cop al llarg del curs, la resolució d'un problema, assignat amb prou antelació, davant la resta de la classe.

- Treballs pràctics (TP1 i TP2). Es proposaran també dos treballs pràctics. Per ser avaluat, és indispensable la presentació de tots dos treballs pràctics en la data indicada. Tots els membres de l'equip són responsables de la totalitat del informe, i n'han de conèixer tots els aspectes. Les preguntes als exàmens relatives als treballs pràctics podran ser considerades com una prova de validació dels treballs.La nota PG és una mitjana aritmètica ponderada de les proves en grup:

PG = 0.45 TP1 + 0.45 TP2 + 0.1 ProbNOTA FINAL

La qualificació final de l'assignatura (NF) és una mitjana geomètrica ponderada de les proves individuals (PI) i les proves en grup (PG):NF = PI^(3/4) PG^(1/4)


Normes d'avaluació