Càlcul numèric

Sistema de qualificació

Hi haurà una nota d'avaluació continuada (AC) basada en les pràctiques, un examen parcial eliminatori a meitat de quadrimestre i l'examen final que constarà d'una part teòrica i una de problemes.La nota final NF serà el resultat d'aplicar la fórmulaNF=0.25AC+0.75E

on E serà la nota resultant dels examens.


Normes d'avaluació