Càlcul numèric

Metodologia docent

Classes de teoria (3h per setmana): presentació i anàlisi dels continguts.

Classes de problemes/pràctiques (2h per setmana): es faran exercicis d'una llista i es

tutoritzaran pràctiques que els estudiants portaran a terme a l'aula de pc.