Matemàtica discreta

Sistema de qualificació

L'avaluació es basarà en un examen parcial, les entregues i exposicions orals de problemes i l'examen final. Els pesos respecte a la nota final de l'assignatura seran:

- Examen parcial: 25%

- Entregues i exposició de problemes: 15%

- Examen final: 60%Hi haurà la possibilitat de renunciar a totes les qualificacions obtingudes durant el curs fent un examen de tota la matèria el dia de l'examen final.


Normes d'avaluació