Matemàtica discreta

Metodologia docent

Les classes de teoria seran bàsicament classes de pissarra magistrals.Les classes de problemes consistiran en diversos tipus de sessions:

- resolució a la pissarra per part de professor i/o estudiants de problemes proposats prèviament;

- presentació per escrit i exposició oral de problemes treballats abans en grups reduïts.