Mètodes numèrics per a EDO

Sistema de qualificació

La qualificació final de l'estudiant és la suma de tres notes:

a) treball pràctic i la seva presentació oral: fins a 5 punts,

b) exposicions fetes a classe: fins a 2.5 punts,

c) examen escrit sobre qüestions bàsiques dels continguts: fins a 2.5 punts.


Normes d'avaluació

Són obligatòries l'assistència a un mínim de classes i fer un parell d'exposicions a classe al llarg del curs. També és obligatòria la realització del treball pràctic i la seva presentació oral per part dels dos membres del grup.