Urbanística II

Sistema de qualificació

SISTEMES D'AVALUACIÓ Avaluació Continuada Avaluació Final

-Proves de resposta curta 0-10% 0-10%

-Proves de resposta llarga 0-20% 0-40%

-Presentacions orals 0-10%

-Treballs i exercicis individuals 30-45% 30-60%

-Treballs i exercicis en grup 30-45% 0-30%

-Avaluació de projectes 0-10%Avaluació continuada

L'avaluació continuada es farà a partir del treball que desenvoluparà l'estudiantat durant el curs, mitjançant el lliurament de treballs o la realització de proves escrites i/o orals, segons els criteris i calendari que s'estableixin.Avaluació final

Si l'avaluació continuada no és positiva es podrà realitzar una segona avaluació que consistirà en una prova final de caràcter global en el format que s'estableixi d'acord amb el criteri del professorat responsable (prova escrita o oral i/o lliurament de treballs).


Normes d'avaluació