Urbanística II

Metodologia docent

ACTIVITATS PRESENCIALS Grup Hores/setmana

T-Lliçó magistral/mètode expositiu Gran (Màx 90) 0,8

T-Classe expositiva participativa Gran (Màx 90) 0,2

P-Aprenentatge cooperatiu Petit (Màx 30) 0,4

P-Aprenentage basat en projectes Petit (Màx 30) 1,8

P-Estudi de casos Petit (Màx 30) 0,4

P-Treball en grup Petit (Màx 30) 0,4ACTIVITATS NO PRESENCIALS Hores/semestre

-Treball autònom 70