Urbanística IV

Metodologia docent

Activitats presencials Grup Hores setmana

T Lliçó magistral / mètode expositiu Gran (Màx. 90) 0,8

T Classe expositiva participativa Gran (Màx. 90) 0,2

L Aprenentatge cooperatiu Petit (Màx. 30) 0,4

L Aprenentatge basat en projectes Petit (Màx. 30) 1,8

L Estudi de casos Petit (Màx. 30) 0,4

L Treball en equip Petit (Màx. 30) 0,4Activitats No Presencials Hores semestre

-Treball autònom 70