Teoria I

Sistema de qualificació

Sistema Avaluació Avaluació

continuada final

Proves de resposta llarga 60 % 100%

Treballs i exercicis individuals 10 % 0%

Treballs i exercicis en grup 30 % 0%


Normes d'avaluació