Teoria I

Metodologia docent

ACTIVITATS PRESENCIALS Grup Hores/setmana

T Lliçó magistral/mètode expositiu Grup gran (50/90) 3

P Treball en grup Grup mitjà (30/50) 2

AD Tutories Aprenentatge dirigit (>10) 12,5h/semestreACTIVITATS NO PRESENCIALS Hores/semestre

Treball autònom 84