Dibuix I

Metodologia docent

Activitats presencials Grup Hores setmana

T Lliçó magistral / mètode expositiu Gran (Màx. 90) 1

L Classes pràctiques Petit (Màx. 30) 3

L Treball en Grup / Tallers Petit (Màx. 30) 1Activitats No Presencials Hores semestre

- Treball autònom 84