Bases per al projecte I

Sistema de qualificació

Sistema Avaluació Continuada Avaluació Final Convocatòria

Extraordinària

Presentacions orals 20% 20% 20%

Avaluació de projectes 80% 80% 80%Avaluació continuada

L'avaluació continuada es farà a partir del treball que desenvoluparà l'estudiantat durant el curs, mitjançant el lliurament de treballs o la realització de proves escrites i/o orals, segons els criteris i calendari que s'estableixin.Avaluació final

Si l'avaluació continuada no és positiva es podrà realitzar una segona avaluació que consistirà en una prova final de caràcter global en el format que s'estableixi d'acord amb el criteri del professorat responsable (prova escrita o oral i/o lliurament de treballs).Avaluació extraordinària

L'estudiantat podrà presentar-se a una convocatòria extraordinària de l'assignatura en cas de no superar l'avaluació continuada ni l'avaluació final, sempre que compleixi els requisits establerts a la normativa d'avaluació de l'ETSAB.


Normes d'avaluació

COORDINACI√ď AMB DIBUIX I

El curs s'expressarà i desenvoluparà mitjançant la utilització de les eines i els instruments de representació arquitectònica. Per això, i d'acord amb l'assignatura Dibuix I, el curs estableix com a continguts a desenvolupar:

· La introducció a la utilització dels diferents instruments de representació tridimensional de l'espai enfocada a la expressió i comunicació del propi projecte

· La relació entre representació i concepció a través de la comprovació permanent de la capacitat de comunicació dels documents i del material generat