Bases per al projecte I

Metodologia docent

Activitats presencials Grup Hores setmana

T Lliçó magistral / mètode expositiu Gran (Màx. 90) 1

L Aprenentatge basat en projectes Petit (10/30) 3

L Seminaris/tallers Petit (10/30) 1Activitats No Presencials Hores semestre

- Treball autònom 84