Bases per al projecte I

Objectius

· Potenciar i desenvolupar la capacitat d'observació crítica i d'anàlisi · Potenciar i desenvolupar la comprensió de l'espai · Iniciar l'ús dels instruments de projectació arquitectònica · Fomentar l'aprenentatge interactiu, autònom i diversificat, fent referència a la comprensió raonada de la complexitat arquitectònica INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA SOBRE OBJECTIUS I AVALUACIÓ. Objectius en relació a la metodologia docent: - Consolidar el paper de l'estudiantat com a principal actor responsable del procés d'ensenyament, fent que reflexió i pràctica es desenvolupin de forma integrada. - Introduir la valoració de la pràctica personal com a eina docent, establint pautes i organització de treball. - Fomentar la reflexió crítica vers la pròpia feina i la dels altres companys. - Potenciar la capacitat de comunicació i expressió (gràfica, oral i escrita) de l'estudiantat. Objectius en relació als nous instruments de suport a la docència: - Potenciar els recursos i noves tecnologies com a eina d'aprenentatge i instrument de comunicació. - Potenciar i desenvolupar el rendiment dels mitjans que la UPC posa a l'abast tant de l'estudiantat com del professorat (Intranet docent, Factoria de recursos...). - Ús de la plataforma virtual Atenea com a àmbit docent d'interrelació. - Seguiment "on-line" per part de professorat i estudiantat de tot el material produït durant el curs. Sobre el programa docent: - La seqüència observar-analitzar, pensar-reflexionar, actuar-proposar estableix el mecanisme des del que l'estudiantat s'enfrontarà al fet de projectar. - Els temes proposats es desenvolupen al llarg de 6 exercicis, i es complementen amb classes magistrals conjuntes (6 sessions coincidents amb l'inici de l'exercici) i amb classes teòriques en grups reduïts (sessions de recolzament de l'exercici desenvolupades en l'àmbit de cada grup). Sobre l'avaluació: - El procés d'avaluació és d'avaluació continuada, i aquesta s'obté després del lliurament de l'últim exercici i el del conjunt complet de tots els exercicis realitzats durant el curs. - L'avaluació continuada inclou en el seu procés: · Sessions de debat en els tallers amb exposicions breus dels processos de treball i dels material produït · Qualificacions orientatives per a cada un dels exercicis realitzats


Objectius d'aprenentatge

Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de la geometria mètrica i projectiva.Aptitud per aplicar els coneixements gràfics a la representació d'espais i objectes (T).Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que derivi de l'educació secundària general, i normalment es troba a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l¿avantguarda del seu camp d'estudi.Aptitud per concebre i representar els atributs visuals dels objectes i dominar la proporció i les tècniques del dibuix, incloses les informàtiques (T).Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que es poden demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme dels sistemes de representació de l'espai.Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de l'anàlisi i teoria de la forma i les lleis de la percepció visual.Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de les tècniques d'aixecament gràfic en totes les seves fases, des del dibuix d'apunts a la restitució científica.Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posterior amb un grau alt d'autonomia.Conèixer la història i les teories de l'arquitectura, així com les arts, tecnologies i ciències humanes relacionades amb aquesta.