REPRESENTACIÓ ARQUITECTÒNICA III

Sistema de qualificació
Sistemes d'avaluació Avaluació Continuada Avaluació FinalTreballs i exercicis individuals 70% 90%

Treballs i exercicis en grup 20%

Avaluació de projectes 10% 10%Avaluació continuada

L'avaluació continuada es farà a partir del treball que desenvoluparà l'estudiantat durant el curs, mitjançant el lliurament de treballs o la realització de proves escrites i/o orals, segons els criteris i calendari que s'estableixin.Avaluació final

Si l'avaluació continuada no és positiva es podrà realitzar una segona avaluació que consistirà en una prova final de caràcter global en el format que s'estableixi d'acord amb el criteri del professorat responsable (prova escrita o oral i/o lliurament de treballs).
Normes d'avaluació