REPRESENTACIÓ ARQUITECTÒNICA III

Metodologia docent
Activitats presencials Grup Hores setmana

T Lliçó magistral / mètode expositiu Gran (Màx. 90) 0,75

T Classe expositiva participativa Gran (Màx. 90) 0,25

L Classes pràctiques Petit (Màx. 30) 2

L Aprenentatge cooperatiu Petit (Màx. 30) 0,2

L Aprenentatge basat en projectes Petit (Màx. 30) 0,3

L Estudi de casos Petit (Màx. 30) 0,2

L Treball en equip Petit (Màx. 30) 0,3Activitats No Presencials Hores semestre

-Treball autònom 70