Construcció industrialitzada i innovació

Sistema de qualificació

Sistemes d'avaluació Avaluació Continuada Avaluació Final

- Presentacions orals 50%

- Treballs i exercicis en grup 50%

- Lliurament del treball 100%Avaluació continuada

L'avaluació continuada es farà a partir del treball que desenvoluparà l'estudiantat durant el curs, mitjançant el lliurament de treballs o la realització de proves escrites i/o orals, segons els criteris i calendari que s'estableixin.Avaluació final

Si l'avaluació continuada no és positiva es podrà realitzar una segona avaluació que consistirà en una prova final de caràcter global en el format que s'estableixi d'acord amb el criteri del professorat responsable (prova escrita o oral i/o lliurament de treballs).


Normes d'avaluació

Treball monogràfic en grup i presentació oral amb correccions intermèdies.

La qualificació obtinguda es multiplicarà per les assistències/número de classes.