Construcció industrialitzada i innovació

Metodologia docent

Activitats presencials Hores/setmana

T- Lliçó magistral/mètode expositiu 1

L- Estudi de casos 1

P- Seminaris/ tallers 1

P- Treball en Grup 1Activitats No Presencials Hores/semestre

-Treball autònom 70