Construcció industrialitzada i innovació

Objectius

Coneixer l'impacte del progrés tècnic en l'arquitectura, aproximant la innovació tècnica a la formació de l'arquitecte, per entendre les característiques del procés innovador i de les línies d'evolució. Què és la innovació en general i aplicada a l'àmbit de la tècnica constructiva? Quines són les raons de la innovació en la construcció i com es manifesten? Com es produeix la innovació, a través de la presentació dels àmbits i casos rellevants?


Objectius d'aprenentatge

Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una √†rea d'estudi que derivi de l'educaci√≥ secund√†ria general, i normalment es troba a un nivell que, si b√© es recolza en llibres de text avan√ßats, inclou tamb√© alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l¬Ņavantguarda del seu camp d'estudi.Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que es poden demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.Que els estudiants puguin transmetre informaci√≥, idees, problemes i solucions a un p√ļblic tant especialitzat com no especialitzat.Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posterior amb un grau alt d'autonomia.Emprenedoria i innovació: Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que marquen la seva activitat; capacitat per comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici.Sostenibilitat i compromís social: Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar; capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; habilitat per usar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.Comunicació oral i escrita: Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes de la pròpia especialitat.Treball en equip: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com un membre més o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos que tinguin en compte els recursos disponibles.Ús solvent dels recursos de la informació: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació de l'àmbit d'especialitat, i valorar de forma crítica els resultat d'aquesta gestió.Coneixement adequat dels sistemes constructius industrialitzats.Coneixement adequat de l'ecologia, la sostenibilitat i els principis de conservació de recursos energètics i mediambientals.