Construcció industrialitzada i innovació

Temari

1. L'innovació. Definició. Necessitat. Context.1.1. Innovació en la indústria. Necessitat. Característiques. Tendències d'evolució

1.2. Innovació en la construcció. Les característiques singulars del sector2. L'innovació a la construcció2.1 La industrialització dels processos d'execució

2.2 Les demandes medi ambientals

2.3 La tecnologia immaterial3. Materials i productes3.1 Materials: formigons, aïllaments, fusta, nanomaterials, reciclats

3.2 Sistemes i tècniques d'industrialització i prefabricació.

3.2.1 Antecedents. Situació actual i evolució

3.2.2.Conceptes de sistema. Definicions, principis, característiques.

3.2.3 Classificació tipològica. Nivells de prefabricació. Avantatges i inconvenients.

3.2.4 Els subsistemes: dels fonaments a les instal·lacions. Domòtica.

3.2.5 Sistemes lineals, superficials, volumètrics i mixtes. Estudi de casos.

3.2.6. Coordinació dimensional. Toleràncies. Junts

3.2.7. Fabricació, transport, muntatge, manteniment, deconstrucció4. Estructures i tancaments4.1. El tancament del cicle dels materials

4.2. La eficiència energètica dels edificis. Energies renovables.5. Instal·lacions i acabats5.1 Models d'organització en la relació entre tècnica i economia. Condicionaments immaterials.

5.2 La gestió de la qualitat dels productes i dels processos.6. Sistemes, edificis, tipus6.1 L'adequació funcional i tècnica a les demandes de l'usuari

6.2 Noves aplicacions d' Open Building7. Factors ocults intangibles 8. Factors generals 9. Prospectiva. La rehabilitació. On es construeixen els projectes innovadors? Països emergents i tercer món.