Tecnologia avançada per a la construcció de l'espai interior a l'arquitectura (Versió 2)

Metodologia docent
Mètode expositiu/Lliçó magistral

Classe expositiva participativa

Treball autònom

Aprenentatge basat en problemes

Estudi de casos

Tutoria