Tecnologia avançada per a la construcció de l'espai interior a l'arquitectura (Versió 1)

Sistema de qualificació
Sistema d'avaluació:

Avaluació continua al llarg del curs en successius actes d'avaluació, consistents en :- TREBALL D'ESTUDI, INDIVIDUAL, en regim COOPERATIU. Cada alumne s'integra en un equip de 3 persones i desenvolupa un dels tres rols previstos (observació, producte, obra). Aquest rol l'obliga a presentar en públic un treball cada 3 setmanes (la participació quantitativa d'aquesta avaluació en la valoració final del rendiment és del 75%).- DESENVOLUPAMENT en EQUIP (3 persones). Cada equip presentarà en públic:- un llibre o/i

- un material o procés innovador o/i

- els resultats d'una campanya de mesures(la participació quantitativa d'aquesta avaluació en la valoració final del rendiment és del 25 %)- L'assistència a les conferències i a les visites és obligatòria i es realitzarà, sempre que sigui possible, dins de l'horari de l'assignatura. (la participació quantitativa d'aquesta avaluació pot ponderar la valoració final del rendiment en un 10 %)Avaluació continuada

L'avaluació continuada es farà a partir del treball que desenvoluparà l'estudiantat durant el curs, mitjançant el lliurament de treballs o la realització de proves escrites i/o orals, segons els criteris i calendari que s'estableixin.Avaluació final

Si l'avaluació continuada no és positiva es podrà realitzar una segona avaluació que consistirà en una prova final de caràcter global en el format que s'estableixi d'acord amb el criteri del professorat responsable (prova escrita o oral i/o lliurament de treballs). Per tal de superar l'assignatura és imprescindible que l'alumne es presenti a totes les proves d'avaluació.
Normes d'avaluació