Electrònica digital

Metodologia docent

L'assignatura s'organitza en:

1.- Classes en grups grans: En aquestes classes es desenvolupen les classes de teoria, part de les classes de problemes i les avaluacions corresponents al 1er i 2on Parcial i les proves de nivell . S'utilitzarà el model expositiu que el professor cregui més convenient per assolir els objectius que s'han fixat a l'assignatura.

2.- Classes en grups petits: En aquesta activitat es desenvolupen les pràctiques de laboratori.

La plataforma ATENEA s'utilitzarà com a eina de suport en els dos tipus de classes que s'han descrit. S'utilitzarà com a transmissor i comunicador amb els alumnes.

A) Professor -> Estudiant/a :

1.- Programació d'activitats i informació

2.- Material d'aprenentatge

3.- Avaluacions de les activitats

B) Estudiant/a -> Professor

1.- Lliurament d'activitats

2.- Preguntes, comentaris i suggeriments respecte al desenvolupament de l'assignatura i el seu aprenentatge

C) Estudiant/a -> Estudiant/a

1.- Utilització de FORUM com a lloc d'informació i debat