Instrumentació bàsica

Sistema de qualificació

La nota final del curs depèn de les següents activitats:- Activitat 1: Resolució d'exercicis, pes: 20 %

- Activitat 2: Pràctiques de laboratori, pes: 30%

- Activitat 3: Examen final, pes: 50%Tot estudiant que ho desitgi podrà recuperar la nota mitjançant l'examen final.


Normes d'avaluació