Instrumentació bàsica

Objectius

En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de: · Conèixer i seleccionar els principals tipus de sensors · Ser capaç de realitzar el sistema de condicionament del senyal dels sensors. · Entendre el funcionament i seleccionar interfícies Analògic-Digitals. · Analitzar i dissenyar un sistema de mesura electrònic.


Objectius d'aprenentatge

Capacitat per dissenyar sistemes electrònics i d'instrumentació industrial.