Nano&Microtechnology

Sistema de qualificació
-Activitat 1 (Resolució d'Exercicis): 10%

-Activitat 2 (Pràctiques), pes: 25%

-Activitat 3 (Examen Parcial), pes: 35%

- Activitat 4 (Examen Final), pes: 30%L'assignatura preveurà procediments que permetin recuperar resultats poc satisfactoris obtinguts en la primera avaluació.
Normes d'avaluació
Totes les activitats són obligatories