Nano&Microtechnology

Metodologia docent
La metodologia docent es divideix en tres parts:

- Sessions presencials d'exposició dels continguts.

- Sessions presencials de treball pràctic avaluable en grup.

- Treball autònom d'estudi i realització d'exercicis.

A les sessions d'exposició dels continguts el professor introduirà les bases teòriques de la matèria, conceptes, mètodes i

resultats il·lustrant-los amb exemples convenients per facilitar-ne la seva comprensió.

A les sessions de treball pràctic els estudiants desenvoluparan les pràctiques de laboratori en grup sota la supervisió i ajut

del professor o treballaran en la resolució de problemes.

Els estudiants, de forma autònoma hauran d'estudiar per tal d'assimilar els conceptes i resoldre els exercicis proposats.