Nano&Microtechnology

Objectius
L'objectiu d'aquesta assignatura no és més que famialiaritzar els estudiants amb els darrers avenços en la nano/microtecnologia. Duran el curs es presentaran els diversos materials i procesos utilitzats per a la fabricació de microsensor i MEMS. A continuació s'en presentaran diverses aplicacions. La majoria d'aquestes tecnologies deriven dels circuits integrats, per tant es farà una introducció dels procesos estandard de la tecnologia microelectrònica. Llavors aquestes tecnologies s'aplicaran per desenvolupar microsesntors i microactuadors i el seu acondicionament. Finalment es presentarà també les últimes tècniques com la microstereolitografia o la softlitografia.
Objectius d'aprenentatge

Capacitat per investigar, dissenyar, desenvolupar i caracteritzar la dinàmica de sistemes complexos que han de ser controlats per assolir certes prestacions de funcionament exigents a nivell operatiu ia nivell de seguretat, tenint en compte les restriccions dels seus components i la possibilitat de fallades en el sistema de control.

APRENENTATGE AUTÒNOM: Detectar mancances en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.

COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA: Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes de la pròpia especialitat.

TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit i amb consonància amb les necessitats que tindran les titulades i els titulats en cada ensenyament.