Fonaments de física

Sistema de qualificació

examen final : 50%

avaluació al llarg del curs : 30%

pràctiques de laboratori : 20%Examen final amb dues parts : prova tipus test i prova de problemes.

Al menys dues avaluacions al llarg del curs.En aquesta assignatura s'avaluarà la competència genèrica:

- Treball en equip (Nivell Elemental)

- Experimentalitat i coneixement de la instrumentació (Nivell elemental)


Normes d'avaluació