Fonaments d'electrònica

Objectius

L'estudiant ha de conèixer els components més habituals dels circuits elèctrics i les seves característiques. Saber analitzar circuits elèctrics i calcular circuits equivalents. Adquirir coneixements elementals en la electrònica basada en semiconductors. Conèixer els principals dispositius electrònics i la seva modelització en circuits equivalents. Introducció al disseny de circuits per aplicacions electròniques i de telecomunicacions. Saber identificar components elèctrics i electrònics en el laboratori i realitzar el muntatge de circuits senzills. Saber utilitzar els instruments de mesura elèctrica bàsics d'un laboratori. Resultat de l'aprenentatge: Comprèn i domina els conceptes bàsics de teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels semiconductors o families lògiques, dispositius eletrònics i fotònics, tecnologia de materials i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria. Coneix i utilitza correctament les eines, instruments i aplicatius software disponibles en els laboratoris de les matèries bàsiques i porta a terme correctament l?anàlisi de les dades recollides.


Objectius d'aprenentatge

Coneixement de la instrumentació i experimentació: Espavilar-se de forma competent en un entorn de laboratori de l'àmbit TIC. Utilitzar instrumentació i eines pròpies de les enginyeries de telecomunicació i electrònica i interpretar-ne els manuals i especificacions. Avaluar els errors i les limitacions associats a les mesures i resultats de simulacions.TREBALL EN EQUIP - Nivell 1: Participar en el treball en equip i col·laborar-hi, un cop identificats els objectius i les responsabilitats col·lectives i individuals, i decidir conjuntament l'estratègia que s'ha de seguir.