Fonaments d'electrònica

Temari

Tema 1. Anàlisi de circuits elèctricsConceptes de component i circuit elèctric. Conductors i interruptors. Generadors independents de tensió i corrent. Resistència i Llei de Ohm. Associació de resistències. Fonts dependents lineals. Potència elèctrica. Lleis de Kirchhoff. Anàlisi de circuits elèctrics pels mètodes sistemàtics de nusos i malles. Concepte de circuit lineal. Principi de superposició. Circuits equivalents de Thevenin i Norton. Transferència de senyal i de potència elèctric.Tema 2. El condensador i la bobinaEl condensador com a component elèctric. Capacitat. Associació de condensadors. La bobina com a component elèctric. Inducció. Associació de bobines. Resposta temporal de circuits de primer ordre amb condensadors i bobines. Emmagatzemen d'energia elèctrica en condensadors i bobines.Tema 3. El díode i les seves aplicacionsIntroducció a la física dels semiconductors. Concepte de semiconductor. El cas del silici. Semiconductor intrínsec i dopat. Portadors de càrrega: electró i forat. Bandes d'energia. Corrents d'arrossegament i difusió. El díode d'unió PN. Efecte rectificador. Ruptura del díode.

El díode com a component en circuits electrònics. Models simplificats del díode. Model ideal i model lineal a trams. Anàlisi de circuits amb díodes utilitzant els models simplificats. Aplicacions del díode. Circuits rectificadors, retalladors i estabilitzadors.Tema 4. El transistor i l'amplificació de senyalEl transistor bipolar d'unió. Característiques d'entrada i sortida. Zones de funcionament i equacions bàsiques. El transistor d'efecte de camp. Característiques d'entrada i sortida. Zones de funcionament i equacions bàsiques.

Circuits amplificadors amb transistors. Conceptes d'alimentació, senyal i càrrega en circuits electrònics. Polartizació del transistor. Punt de treball. Models equivalents de petita senyal. Guany de tensió, resistències d'entrada i sortida. Recta de càrrega i marge dinàmic.LaboratoriL'estudiant adquirir√† les compet√®ncies experimentals d'aquesta assignatura cursant el "Laboratori d'electr√≤nica i f√≠sica" de 2.4 ECTS que integra tamb√© la part experimental de l'assignatura "Fonaments de F√Įsica". El contingut d'aquest laboratori com√ļ es el seg√ľent:1. Presentació del curs de laboratori.

2. La font d'alimentació i el multímetre digital.

3. Mesures en continua.

4. L'oscil·loscopi i el generador de funcions.

5. Mesura de les característiques I-V del diode rectificador, LED i Zener.

6. Estudi de la característica I-V del diode.

7. El transistor bipolar.

8. Circuits RC i RL.

9. Oscil·lacions en un circuit RLC.

10. El transformador, circuits rectificadors i filtre de condensador.

11. Font d'alimentació amb regulador BJT.

12. Ones ac√ļstiques.

13. Interferències d'ona.