Introducció a les comunicacions

Sistema de qualificació

La realització de totes les pràctiques de laboratori i presentació dels corresponents informes durant el quatrimestre en el que es cursa l'assignatura són obligatòries i, per tant, una condició necessària per a superar l'assignatura. En cas de no fer-ho, l'alumne/a obtindrà un No Presentat (NP) de l'assignatura i no se li aplicaran els percentatges que es detallen més avall. Aquells alumnes repetidors que compleixin les condicions per tenir les pràctiques convalidades estaran exempts de la realització i presentació de les pràctiques de laboratori. Aquestes condicions es publicaran a l'inici del quatrimestre.1 o 2 proves de control consistents en la realització d'exercicis. A decidir si es podrà realitzar amb o sense apunts i de forma individual o per grups petits. (30%)

Seguiment del treball realitzat en el laboratori. (10%)

1 examen final. (60%)En aquesta assignatura s'avaluarà la competència genèrica:

- Capacitat per identificar, formular i resoldre problemes d'enginyeria (Nivell Mitjà)La re-avaluació de l'assignatura es farà mitjançant un examen final (90%) promijat amb la nota de laboratori, activitat que no és re-avaluable (10%)


Normes d'avaluació