Introducció a les comunicacions

Metodologia docent

Classes d'aplicació

Classes expositives

Classes laboratori

Treball en grup (no presencial)

Treball individual (no presencial)

Exercicis

Proves de resposta curta (Test de Fonaments)

Proves de resposta llarga (Controls i Examen Final)

Pràctica de laboratori