Introducció a les comunicacions

Objectius

Sistemes de comunicacions passa-banda digitals. Interferència i soroll en comunicacions. Canal de comunicacions. Relació senyal a soroll (SNR). Modulacions digitals lineals (ASK, QAM, PSK). Càlcul de la probabilitat de error (BER y SER). Resultat de l'aprenentatge: És capaç d'analitzar i especificar els paràmetres fonamentals d'un sistema de comunicacions. Avalua els avantatges i inconvenients de diferents alternatives tecnològiques de desplegament o implementació de sistemes de comunicacions, tenint en compte l'espai del senyal, les pertorbacions i el soroll i els sistemes de modulació analògica i digital. Planteja correctament el problema a partir de l'enunciat proposat i identifica les opcions per a la seva resolució. Aplica el mètode de resolució adequat i identifica la correcció de la solució. Identifica, modela i planteja problemes a partir de situacions obertes. Explora i aplica les alternatives per a la seva resolució. Maneja aproximacions. Coneix i utilitza correctament les eines, instruments i aplicativos programari disponibles en els laboratoris de les matèries bàsiques i porta a terme correctament l'anàlisi de les dades recollides. Utilitza de forma autònoma les eines, instruments i aplicativos programari disponibles en els laboratoris de les matèries bàsiques i avançades. Coneix el seu funcionament i les seves limitacions.


Objectius d'aprenentatge

Capacitat per identificar, formular i resoldre problemes d'enginyeria: plantejar i resoldre problemes d'enginyeria en l'àmbit TIC. Desenvolupar un mètode d'anàlisi i solució de problemes sistemàtic, crític i creatiu.