Introducció a les comunicacions

Temari

Tema 1. IntroduccióEs dedica el tema a la presentació dels elements més característics que intervenen en un sistema de comunicacions emfatitzant las modulacions digitals passa-banda como el caso més general a analitzar.I.1 Presentació de l?assignatura

I.2 Sistema de comunicacions digital passa-banda

? Font d?informació analògica i font d?informació digital.

? Sistema de comunicacions format per transmissor, canal, i receptor.

? Ample de banda i taxa de bit.

? Paràmetres de qualitat: SNR, BER i SER.Tema 2. Senyals i sistemes passa-banda.Inicialment es proposa un plantejament determinista dels senyals i sistemes passa-banda. Posteriorment i tres una revisió del concepte de procés aleatori i de les propietats d?estacionarietat i de cicloestacionarietat es realitza un plantejament estocàstic presentant el càlcul de la correlació i de la densitat espectral de les modulacions pas-banda. A tot el tema s?emfatitza l?anàlisi del sistema de comunicacions passa-banda directament mitjançant el seu sistema equivalent passa-baix.II.1 Senyals passa-banda deterministes.

? Senyal passa-banda i equivalent passa-baix

? Modulació i desmodulació IQ

? Sistema equivalent passa-baixII.2 Processos aleatoris passa-banda.

? Caracterització de procés aleatori: correlació i Densitat Espectral de Potència DEP

? Processos aleatoris a través de sistemes lineals

? Modulacions passa-banda: correlació i DEP

? Soroll en comunicació: correlació, DEP i SNRTema 3. Sistema de transmissió digital.El tema est√† dedicat a les modulacions digitals tant PAM com els formats de modulaci√≥ passa-banda digitals lineals (QAM, PSK). S'analitzen les prestacions d?aquestes modulacions sobre canals AWGN tant ideals com limitats en banda. Es defineix el canal equivalent discret i s?emfatitza el seu √ļs per a l?an√†lisi de les prestacions dels sistemes de transmissi√≥ digital.III.1 Modulador digital

? Codificador de símbol i conformador de pols

? Densitat espectral de les modulacions digitals

? Filtre en transmissió i DEPIII.2 Desmodulador digital

? Filtre adaptat

? Interferència inter-simbòlica

? Polsos de NyquistIII.3 Canal Discret Equivalent

? Caracterització del canal

? Caracterització del senyal de sorollIII.4 Detector MAP i probabilitat d?error

? Criteri MAP i regions de decisió

? Probabilitat d?error (SER i BER)

? Cota de la unióIII.5 Equalització

? Forçador de zeros