Disseny digital

Metodologia docent

Classes expositives i d'aplicació

Classes de laboratori

Treball en grup (no presencial)

Treball individual (no presencial)

Exercicis

Proves de resposta curta (Control)

Proves de resposta llarga (Examen Final)

Pràctica de laboratori