Disseny digital

Objectius

Capacitat d'an√†lisi, disseny i verificaci√≥ experimental de subsistemes electr√≤nics digitals combinacionals i seq√ľencials emprant eines modernes. A m√©s, l'assignatura introdueix i utilitza el llenguatge de descripci√≥ de hardware VHDL. Tamb√© s'inclouen nocions sobre la fam√≠lia l√≤gica CMOS, la utilitzaci√≥ de dispositius l√≤gics programables i una introducci√≥ als sistemes digitals complexos. Resultat de l'aprenentatge: L'estudiant √©s capa√ß d'analitzar i dissenyar circuits combinacionals i seq√ľencials, s√≠ncrons i as√≠ncrons i d'utilitzar circuits integrats. L''estudiant coneix i sap aplicar els fonaments de llenguatges de descripci√≥ de hardware. En treballar en equip. l'estudiant identifica els objectius del grup i pot dissenyar un pla de treball per a assolir-los, identificar les responsabilitats de cada component del grup i assumir el comprom√≠s de la tasca assignada. Identifica, modela i planteja problemes a partir de situacions obertes. Explora i aplica les alternatives per a la seva resoluci√≥. Maneja aproximacions.


Objectius d'aprenentatge

TREBALL EN EQUIP - Nivell 2: Contribuir a consolidar l'equip, planificant objectius, treballant amb eficàcia i afavorint-hi la comunicació, la distribució de tasques i la cohesió.CAPACITAT PER IDENTIFICAR, FORMULAR I RESOLDRE PROBLEMES D' ENGINYERIA - Nivell 2: Identificar, modelar i plantejar problemes a partir de situacions obertes. Explorar les alternatives per a la seva resolució, escollir l'alternativa òptima d'acord a un criteri justificat. Manejar aproximacions. Plantejar i aplicar mètodes per a validar la bondat de les solucions. Tenir una visió de sistema complex i de les interaccions entre els seus components.