Circuits i sistemes lineals

Sistema de qualificació

La nota final de l'assignatura s'obtindrà a partir de la qualificació d'avaluació continuada (treballs proposats pel professor al llarg del curs i pràctiques de laboratori) i de l'examen final, segons el següent criteri:- Treballs proposats pel professor: 30%- Pràctiques de laboratori: 20% (Nota: Per aprovar el curs és indispensable haver realitzat tots els treballs de laboratori així com els estudis previs i els informes associats amb un mínim d'aprofitament)- Examen final: 50% (Prova escrita on s'avaluen els coneixements del curs complet)Els alumnes amb una avaluació contínua superior o igual a 8 (sobre 10) poden optar a no realitzar l'examen final. En aquest cas, la qualificació global serà d'aprovat 5. Tanmateix, es podrà completar aquesta nota fins al 10, realitzant alguna activitat específica a criteri dels professors.

En aquesta assignatura s'avaluaran les següents competències genèriques:- Aprenentatge autònom (Nivell elemental)

En el supòsit de que l'estudiant es presenti a la prova de reavaluació, la nota de l'avaluació continuada no es tindrà en compte i els criteris per al càlcul de la nota global en aquest cas seran els següents:- Pràctiques de laboratori: 20% . Es mantindrà la nota de laboratori obtinguda a l'últim quadrimestre cursat dins de l'any acadèmic. (Nota: Per aprovar el curs és indispensable haver realitzat tots els treballs de laboratori així com els estudis previs i els informes associats amb un mínim d'aprofitament)- Examen final: 80% (Prova escrita on s'avaluen els coneixements del curs complet)Les competències genèriques no es reavaluaran.


Normes d'avaluació