Circuits i sistemes lineals

Metodologia docent

Classes expositives

Classes laboratori

Treball en grup (no presencial)

Treball individual (no presencial)

Proves de resposta llarga (Control)

Proves de resposta llarga (Examen Final)

Pràctiques de laboratori