Circuits i sistemes lineals

Objectius

L'objectiu principal de l'assignatura √©s l'estudi dels circuits lineals com a processadors anal√≤gics de senyals el√®ctrics. Amb aquest objectiu, s'estudien els circuits tant des del punt de vista temporal com freq√ľencial amb especial √®mfasi en l'an√†lisi i el disseny de circuits selectius en freq√ľ√®ncia d'√ļs prof√ļs en sistemes de comunicaci√≥ i electr√≤nics. Per tal d'assolir aquest objectiu es presenten gradualment conceptes de gran import√†ncia en tota enginyeria relacionada amb les tecnologies de la informaci√≥ i comunicacions, com s√≥n la funci√≥ de xarxa, la resposta freq√ľencial de circuits o la descripci√≥ freq√ľencial de senyals. Tamb√© es d√≥na for√ßa import√†ncia al disseny de circuits senzills utilitzant eines de simulaci√≥, com ara Spice, Octave,... per tal de validar-los i arribar, en alguns casos concrets, a la verificaci√≥ experimental dins les sessions de laboratori. √íbviament, tot aquest proc√©s es recolza en la utilitzaci√≥ de dispositius electr√≤nics d'√ļs habitual com ara l'AO, el BJT, ... En acabar el curs, l'alumne ser√† capa√ß de: * Comprendre i dominar els conceptes b√†sics de sistemes lineals i les funcions i transformades relacionades, teoria de circuits el√®ctrics i circuits electr√≤nics. * Portar a terme les tasques encomanades en el temps previst, d'acord amb les pautes marcades pel professor o tutor. Identificar el progr√©s i el grau de compliment dels objectius de l'aprenentatge. * Identificar el progr√©s i el grau de compliment dels objectius de l'aprenentatge. * Plantejar correctament el problema a partir de l'enunciat proposat i identificar les opcions per a la seva resoluci√≥. Aplicar el m√®tode de resoluci√≥ adequat i saber validar la soluci√≥. * Con√®ixer i utilitzar correctament les eines, instruments i aplicatius de programari disponibles en els laboratoris de les mat√®ries b√†siques i portar a terme correctament l'an√†lisi de les dades recollides. * Aplicar els principis b√†sics estudiats a la resoluci√≥ de problemes propis de l'enginyeria. * Con√®ixer els seg√ľents conceptes b√†sics: - Concepte de model circuital i element de circuit - Circuit transformat de Laplace - Imped√†ncia i admit√†ncia. Funci√≥ de xarxa - Din√†mica de circuits de primer i segon ordre. Estabilitat - R√®gim permanent sinuso√Įdal. Circuit transformat fasorial - Amplificaci√≥ i desfasament - Resson√†ncia - Resposta en freq√ľ√®ncia - Guany (dB).Tra√ßats de Bode - Filtratge: Freq√ľ√®ncia de tall, bandes de pas i eliminada. Amplada de banda i factor de qualitat. - Espectres de senyals peri√≤dics. Harm√≤nics. - Valor efica√ß. Pot√®ncia mitja i pot√®ncia disponible d'un generador. (dBm) - Adaptaci√≥ d'imped√†ncies. - Caracteritzaci√≥ de biports * Posar en pr√†ctica les seg√ľents habilitats: - Analitzar amb efic√†cia circuits lineals tant en r√®gim transitori com en r√®gim permanent - Caracteritzar el comportament d'un circuit en els dominis temporal i freq√ľencial a partir de la seva funci√≥ de xarxa, i saber relacionar les respostes en els dos dominis - Efectuar dissenys b√†sics de circuits - Validar els resultats simulant els circuits - Muntar prototipus experimentals a partir d'esquemes circuitals, realitzar mesures significatives utilitzant els aparells de laboratori i interpretar-les


Objectius d'aprenentatge

APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 1: Dur a terme les tasques encomanades en el temps previst, tot treballant amb les fonts d'informació indicades, d'acord amb les pautes marcades pel professorat.