Senyals i sistemes

Metodologia docent

Classes expositives

Classes pràctiques, resolució de problemes i ús de Matlab o similar per fer simulacions

Treball individual i en equip

Exercicis

Proves de resposta llarga (Control)

Proves de resposta llarga (Examen Final)

Programació amb Matlab o similar