Processament de senyal audiovisual i de comunicacions (Versió 2)

Sistema de qualificació

Control i Examen Final.



La nota es calcularà d'acord amb la següent fòrmula:



max(Nota_examen_final, 0.6·Nota_examen_final+0.4·Nota_control))



En aquesta assignatura s'avaluaran les competències genèriques:

- Aprenentatge autònom (Nivell Mig)

- Capacitat per identificar, formular i resoldre problemes d' enginyeria (Nivell Mig)


Normes d'avaluació

Sense apunts ni dispositius electrònics de cap classe.